Rys historyczny Ziemi Kłodzkiej

Ziemia Bystrzycka
położona w obniżeniu pomiędzy Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika, w południowej części Kotliny Kłodzkiej, przy ważnym z. dawien dawna trakcie wiodącym z południa na północ od wieków była miejscem wędrówek i osiedlania się ludności.


Szlaki odkryte przez Celtów, wykorzystywali także starożytni Rzymianie, którzy przez Przełęcz Międzyleską docierali nad Bałtyk w poszukiwaniu cennego bursztynu. Na terenach wokół Bystrzycy odnaleziono również ślady osadnictwa łużyckiego.Zaczątkiem Bystrzycy jako miasta była osada powstała przy trakcie komunikacyjnym, która wspomagana przez zasobne okoliczne wsie stała się kolebką późniejszego miasta. Nie znamy co prawda aktu lokacyjnego, ale można przyjąć przypuszczenie, że Bystrzycę lokowano na prawie zachodnim ok. połowy XIII w. Właśnie z tego okresu pochodzi najstarszy Bystrzycki zabytek - kościół parafialny Św. Michała Archanioła. Z 4 lipca 1319 r. pochodzi jeden z najdawniejszych dokumentów dotyczących Bystrzycy, nadający w imieniu króla Jana Luksemburskiego wójtostwa oraz innych przywilejów Jakubowi Rückerowi, który zasłużył się miastu wznosząc mury obronne. Ich pozostałości są dziś wielką atrakcją miasta. W ciąg fortyfikacji wbudowano bramy wzmocnione basztami - jedną z takich baszt, którą można oglądać do dziś jest tzw. Wieża Rycerska. W kierunku Wrocławia wyjeżdżano Bramą Kłodzką, a do podróży w kierunku południa wykorzystywano Bramę Dolną, zwaną potem Wodną. Wewnątrz murów rozplanowano miasto, a wznoszono je z zachowaniem wszelkich prawidłowości kunsztu urbanistycznego, biorąc pod uwagę zarówno problem wiejących wiatrów, jak i odpływu wody - to dlatego rynek usytuowany, jest na stoku.W tym okresie Bystrzyca przeżywała jeden ze swych okresów rozkwitu - uprawiano z powodzeniem handel (między innymi handlowano solą, co wtedy należało do niecodziennych przywilejów, a także przyprawami korzennymi) oraz rzemiosło, w tym najpopularniejsze sukiennictwo. Ale w niespokojnej epoce schyłku średniowiecza miasto nie ustrzegło się wojen i zamieszek. W XV w. dotknęły, je najazdy husyckie. Bystrzyca została złupiona i spalona, uległa tez zarazie i klęsce pożarów - w 1475 r. spłonęło doszczętnie całe miasto.Do wyludnionych okolicznych osad i miast powoli wracało życie. Przybywało ludności, w tym także napływowej, z terenów księstw niemieckich, niosącej ze sobą idee protestantyzmu niezwykle żywe aż do XVI w.Ziemia Bystrzycka, jak i wiele innych śląskich regionów- była nieustannie przedmiotem sporów między możnowładcami korony polskiej, czeskiej i książętami niemieckimi. Po polskim okresie piastowskim długo władzę nad tym terenem sprawowali czescy wielmoża.W 1567 Ziemia Kłodzka; stała się częścią Korony Habsburgów. Ale miasta, po husyckich nowinkach walczyły z feudałami o samodzielność, a mieszczaństwo zyskiwało wiele praw, które można było wykupywać - np. prawo do sprawowania wójtostwa lub wyższego sądownictwa. Ówczesną obyczajowość sądownicza doskonale ilustruje zachowany do dziś kamienny pręgierz pochodzący właśnie z tego okresu.Nowa sytuacja i nowe prądy wyrażały się także w zmianie architektury. Właśnie wtedy wybudowano w Bystrzycy nowy ratusz oraz wiele innych budowli, w tym gospodarczych, a także unowocześniono oblicze już istniejących, nadając im cechy stylu renesansowego; budynki drewniane zastępowano murowanymi, brukowano ulice, zakładano wodociągi miejskie. Jak cały Śląsk Ziemia Bystrzycka przeżywała wtedy swoje dobre lata. Bogate mieszczaństwo wznosiło zdobione kamienice, a możni - pałace. W tym właśnie okresie wybudowano rezydencję w Gorzanowie.Wybuch wojny trzydziestoletniej oraz konflikty związane z kontrreformacją zachwiały dotychczasowym życiem. W Bystrzycy nie powrócono już potem do poprzedniej pomyślności i wielkiego rozkwitu.Dzięki rysunkom wykonanym przez wędrującego po miastach i zamkach Śląska porucznikowi Wernerowi wiemy jak wyglądała Bystrzyca w wieku XVIII. Na rycinie widoczne są: posąg Trójcy Świętej w Rynku, a na wzniesieniu Góry Parkowej - kaplica Św. Floriana- przed którą wtedy znajdowała się pustelnia. Na podstawie rysunku można stwierdzić, iż ogólna sylwetka miasta niewiele zmieniła się do dziś dnia.Z XVIII wieku, okresu kiedy fundowano wiele obiektów sakralnych, pochodzi kilka zachowanych kościołów: związany z ruchem pielgrzymkowym kościół Matki Bożej Śnieżnej w Międzygórzu, drewniany kościół w Zalesiu i takiż w Nowej Bystrzycy a także kościół w Wyszkach.Wojny Śląskie znowu przyniosły okres niepokojów, a Bystrzyca przechodziła z rąk do rąk. W rezultacie przeszła - jak i cały niemal Śląsk - pod panowanie Prus. Nastąpiły zmiany w sposobie funkcjonowania administracji, doprowadzając do wyznaczenia Bystrzycy na miasto powiatowe (1818). Wreszcie po okresie burzy napoleońskiej i klęskach żywiołowych nie oszczędzających bystrzyckich miejscowości, w połowie XIX w. nastąpił czas ożywienia gospodarczego. Znowu nastąpiły zmiany w układzie urbanistycznym Bystrzycy - została rozebrana Brama Kłodzka, przestała istnieć fosa miejska, rozwijały się przedmieścia, pojawiły się nowe formy przemysłu, zmieniał się tradycyjny system komunikacji - rozpoczęła bowiem działalność linia kolejowa. Z tego okresu pochodzi oglądany do dziś w rynku nowy ratusz, którego kształt wzorowany był na stylu włoskich republik miejskich. Rozbudowa miasta, aczkolwiek skromniejsza i o odmiennym charakterze niż ta XVI-wieczna: trwała do 1939 r. II wojna, podobnie jak I, okazała się dla Bystrzycy nieco łaskawsza od wojen poprzednich - i przyniosła wielką zmianę. W 1945 r. rządy w mieście przejęły władze polskie. Dzieje rejonu potoczyły się w innym kierunku. Bez wątpienia o specyfice Ziemi Bystrzyckiej stanowi jej historyczne bogactwo, niezwykła przeszłość związana z dziejami trzech państw i narodów, zaklęta w licznych tu zabytkach, o które warto dbać jako o wizytówkę rejonu. Wspomnijmy tylko, iż bystrzycka starówka o oryginalnej tarasowej zabudowie porównywana jest czasem do włoskiego Nemi i niemieckiego Rothenburga. Dodać trzeba, te tak interesujące tu zabytki wkomponowane są w piękne krajobrazy, z których słynie Ziemia Kłodzka.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW